PLAN EVAKUACIJE

Plan evakuacije

Plan evakuacije i uputstva za postupanje u slučaju požara

Subjekti u prvoj, drugoj i trećoj kategoriji ugroženosti od požara moraju imati Plan evakuacije i uputstva za postupanje u slučaju požara, koji moraju biti istaknuti na vidljivom mestu.

Subjekti u trećoj kategoriji ugroženosti od požara Plan evakuacije i uputstva za postupanje u slučaju požara donose u skladu sa članom 28. zakona o zaštiti od požara.

Novčanom kaznom od 300.000 dinara do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

 • ne istakne na vidljivom mestu plan evakuacije i uputstva za postupanje u slučaju požara,
 • ne istakne Plan evakuacije i uputstva za postupanje u slučaju požara na vidljivo mesto,

 • Ovako izgledaju naše table - Planovi evakuacije (primer):


  KONTAKTIRAJTE NAS:

  Heroja Pinkija 55,
  21000 Novi Sad

  021 65 26 715
  063 56 22 33

  office@procena-rizika.com


  • Procena rizika od katastrofa

  • Plan zaštite i spasavanja

  • Plan smanjenja rizika

  • Plan zaštite od udesa...

  Pročitaj više
  • Akt o proceni rizika

  • Lice za BZR

  • Obuka radnika

  • Izrada propratne dokumentacije...

  Pročitaj više
  • Studija o proceni uticaja

  • Procena rizika od hemijskog udesa

  • Plan upravljanja otpadom

  • Planovi i programi saniacije...

  Pročitaj više
  • Ispitivanje električnih instalacija

  • Ispitivanje gromobrana

  • Pregled opreme za rad

  • Ispitivanje URO...

  Pročitaj više